Балансиране.


Елнова е координатор на стандартна балансираща група и комбинирана балансираща група, като представлява правата на членовете на своите групи пред администратора на балансиращия пазар. Членове на балансиращите групи на Елнова могат да бъдат както производители и потребители, с които компанията има договорни отношение за покупка или продажба на електрическа енергия, така и други търговски участници на пазара на електрическа енергия, които се стремят да оптимизират разходите си за балансиране. Нашата мисия, като координатор на балансиращи групи, е максимално редуциране на небалансите чрез добро прогнозиране на потреблението и производството на членовете в групите ни и целесъобразен подбор на новите участници за постигане на висок коефициент на вътрешногрупово нетиране и агрегиране. За постигане на оптимални резултати в управлението на балансиращите групи, Елнова използва иновативно интегрирано техническо решение, което автоматизира процеса и минимизира субективните фактори. В качеството си на координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи, Елнова осигурява на своите клиенти и партньори прозрачна услуга при конкурентни и взаимноизгодни условия. 
Общи принципи за разпределение на небалансите

Станете наш клиент

Свържете се с нас