За нас.

Елнова е специализирана компания в енергийния сектор, създадена през 2019г., титуляр на лицензия за търговия с електроенергия и координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи. 
‌Компанията ни развива търговска и консултантска дейност на българския и регионалния енергийни пазари и предлага богато портфолио от услуги за осигуряване на електроенергийното потребление и оптимизиране на енергийните разходи на клиентите си.

Елнова е дъщерно дружество на Грийнтех инженеринг солюшънс АДкомпания с дългогодишен и доказан опит в инженеринга, изграждането и оперативното управление на ВЕИ проекти в България и чужбина. В тясно партньорство с нашата компания майка и с компаниите в групата на Хелиос Пауър Груп АД
Елнова предлага дългосрочни икономически ефективни решения за цялостно задоволяване на енергийните нужди 
‌на бизнес и индустриални потребители в страната. 

‌Ние създаваме гъвкави решения, съобразени с индивидуалните потребности на всеки наш клиент и визията му за бизнес развитие като внимателно анализираме пазара и подбираме оптималните възможности, които предлага.  

Екип.

‌Екипът ни притежава над 20 години професионален опит в енергийния сектор 
и познава в детайли пазара за електроенергия в страната и Европа.‌

Петя Димова

Изпълнителен Директор ‌ ‌

‌‌Преди да стане част от Елнова, Петя е заместник-финансов директор в Български Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ). Тя има богат опит както в корпоративните финанси и финансов анализ на енергийни компании, така и в либерализацията на електроенергийния пазар и в разработване и оценка на енергийни проекти и модели за ценово прогнозиране и диспечиране. Петя притежава специфични познания за структурата и тенденциите за развитие на електроенергийния пазар в България и ЕС, законодателството на ЕС в сектор климат и енергетика и опит в управлението на международни програми и проекти. Петя е сертифициран търговец от Европейската Енергийна Борса (EEX).

Емил Велинов

‌Trading and Balancing

Професионалният опит на Емил преминава през няколко организации в сектор „Енергетикаˮ, включително КЕВР, БЕХ и енергийни търговци, което му дава уникален поглед над сектора. Той има опит в търговията с електроенергия и анализа и прогнозирането на екетропотреблението на клиенти. През годините е натрупал задълбочени познания по отношение на функционирането, регулациите, либерализацията и балансиращия пазар в сектор „Електроенергетикаˮ, включително по отношение на лицензирането и мониторинга на електроенергийни компании, ценообразуването на енергийни продукти и търговията с квоти за емисии на парникови газове.

Нина Чупарова

Ръководител Бизнес развитие

Преди да стане част от Елнова, Нина ръководи отдел Корпоративни финанси в БЕХ, където участва в емитирането на 1.65 млрд. евро облигации, либерализацията на електроенергийния пазар, търговията с квоти за емисии на парникови газове, присъждане и поддържане на кредитен рейтинг на БЕХ и НЕК и други мащабни енергийни проекти. В периода 2014 - 2017г. е Председател на Съвета на директорите на Българска независима енергийна борса ЕАД и участва активно в създаването на функциониращ електроенергиен борсов пазар в България. Нина има опит в инвестиционното банкиране (сливания и придобивания) в международна банка в САЩ и Великобритания.

Имате въпрос?

Изпратете ни имейл.Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.