Търговия.

Пазарният подход на Елнова е насочен към предоставяне на гъвкави решения и оптимални условия съобразени с индивидуалните потребности на всеки ‌наш клиент.

Снабдяване с електрическа енергия.

В качеството си на лицензиран търговец на електрическа енергия Елнова предоставя услугата по доставка на електроенергия до крайни клиенти, като осигурява на потребителите качествена и надеждна услуга при оптимални ценови условия. Процедурата по прехвърляне на потребител на електрическа енергия към нов доставчик е нормативно регламентирана с установени срокове и изисквания за документация. Елнова осъществява процедурата по прехвърляне безвъзмездно при съгласие от страна на клиента.


Запитване

Ефективни дългосрочни решения.

Интегрирането на българския електроенергиен пазар в Единния европейски пазар и политиките на ЕС за насърчаване на ВЕИ и ограничаване на производството на електрическа енергия от въглища излагат бизнес и индустриалните потребители на нови рискове:

  • По-високи и по-волатилни борсови цени на електроенергията
  • Непредвидимост на разходите за електроенергия
  • Затруднения в управлението на паричните потоци

За да запазят своята конкурентност в динамично променящият се електроенергиен пазар, потребителите се нуждаят от иновативни решения за управление на тези рискове.

‌Елнова предлага портфолио от дългосрочни икономически-ефективни решения за задоволяване на енергийните нужди, хеджиране на пазарния риск и оптимизиране на разходите за електроенергия на клиентите си спрямо индивидуалния им профил на електропотребление, стратегия за бизнес развитие и принципи за корпоративна социална отговорност.Запитване

ВЕИ производители.

Законовото задължение за ВЕИ производителите с над 1 МВт инсталирана мощност за продажба на електрическата енергия на Българска независима енергийна борса (БНЕБ), ги излага на нови рискове и необходимост от допълнителен човешки и финансов ресурс за пряко участие на борсата. Прякото участие изисква познания за пазара, търгуваните инструменти и факторите, които влияят на пазарните цени. Също така е необходима регистрация, заплащане на годишни и променливи такси и предоставяне на финансови обезпечения на борсата, наемане на и обучение на кадри, и други. Елнова предлага услуги за митигиране на риска като осигурява пазарната реализация на произведената електрическа енергия от ВЕИ производители на борсовите платформи и елиминира допълнителните разходи за такси и човешки ресурс. В комбинация с услугите, които предлагаме като координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи, Елнова предоставя цялостна услуга за пазарна реализация на енергията и балансиране на ВЕИ производителите. 


Запитване

Станете наш клиент

Свържете се с нас